Instytut Badań Niewypłacalności

Zdefiniowanie momentu, w którym podmiot zaczął być niewypłacalny, ma znaczący wpływ na kolejny krok, jakim jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zakres działania

Instytut Badań Niewypłacalności zajmuje się przygotowywaniem niezależnych opinii prawnych, ekspertyz, a także analiz prawnych i ekonomicznych. Dodatkowo w zakresie swoich działań posiada również ofertę dotyczącą planów restrukturyzacyjnych, testów prywatnego wierzyciela oraz wstępnych planów restrukturyzacyjnych.

Opinie Instytutu dotyczą nie tylko aspektów niewypłacalności, ale zajmują się również:

  • restrukturyzacją,
  • upadłością,
  • odpowiedzialnością członków zarządu,
  • odpowiedzialnością organów,
  • a także postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi.

Ekspertyzy, przygotowywane na użytek postępowań sądowych i pozasądowych kierowane są do grup:

  • syndyków masy upadłości,
  • zarządców oraz nadzorców w postępowaniach restrukturyzacyjnych,
  • dla menadżerów przedsiębiorstw – w tym członków zarządu,
  • pełnomocników procesowych w ramach prowadzonych przez nich postępowań.

Autorami opinii są eksperci z wieloletnim doświadczeniem, współtwórcy Nowego Prawa Restrukturyzacyjnego, prawnicy oraz ekonomiści zajmujący się na co dzień tematyką niewypłacalności.

Zespół

adw. dr Patryk Filipiak

Adwokat, kwalifikowany li­­­ce­­n­cjo­­­no­­­wa­­­ny do­­­ra­­d­ca re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cy­­j­ny (nr lic. 624).

Wspó­­ł­twó­­r­ca pra­­­wa re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cy­­j­ne­­­go. Za pra­­ce le­­gi­­sla­­cy­j­ne w tym przedmio­­cie zo­­stał odz­na­­­czo­­­ny me­­­da­­­lem Ministra Sprawiedliwości za za­­­słu­­­gi dla wy­­­mia­­­ru spra­­­wie­­­dli­­­wo­­­­­ści. Jest czło­­n­kiem mię­­­dzy­­­na­­­ro­­­do­­­we­­­go sto­­­wa­­­rzy­­­sze­­­nia spe­­­cja­­­li­­­stów za­­j­mu­­­ją­­­cych się upa­­­dło­­­­­ścią i re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cją przed­się­­­biorstw INSOL EUROPE, Ze­­­spo­­­łu Mi­­­ni­­­stra Go­­­spo­­­da­­r­ki ds. Pra­­­wa Go­­­spo­­­da­­r­cze­­­go oraz Zespołu ds. Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Ek­spert Ba­n­ku Świa­­to­­we­­go oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Czło­nek Sto­wa­rzy­sze­nia Prak­ty­ków Re­struk­tu­ry­za­cji oraz Sek­cji Upa­dło­ścio­wej In­sty­tu­tu Al­ler­han­da. Mentor w programie Early Warning.

Do­­k­tor na­­­uk pra­­w­nych, adiunkt i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wspó­­­łau­­­tor i re­­­da­­k­tor ko­­­me­­n­ta­­­rza do pra­­­wa re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cy­j­ne­­go, ko­­­me­­n­ta­­­rza do upa­­­dło­­­­­ści ko­­n­su­­­me­n­c­kiej i ko­­­me­­n­ta­­­rza do roz­­­po­­­rzą­­­dze­­­nia 1346/2000 w spra­­­wie po­­­stę­­­po­­­wa­­­nia upa­­­dło­­­­­ścio­­we­­go. Wspó­łau­tor Sy­ste­mu Pra­wa Upa­dło­ścio­we­go i Re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go oraz ki­­l­ku­­­dzie­­­się­­­ciu in­­­nych pu­­­bli­­­ka­­­cji z dzie­­­dzi­­­ny pra­­­wa go­­­spo­­­da­­r­cze­­­go.

Czynny zarządca, nadzorca sądowy oraz syndyk (m.in. postępowania wobec spółek: Komputronik, Piotr i Paweł, Mostostal-Wechta, Kraków Business Park).

Specjalizuje się w zarządzaniu kryzysowym, restrukturyzacji zagrożonych podmiotów gospodarczych, zarządzaniu majątkiem niewypłacalnych firm i osób fizycznych oraz ochronie praw wierzycieli w związku z niewypłacalnością ich dłużników.

dr hab. Maciej Stradomski prof. UEP

Doktor habilitowany finansów.
Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na którym pełni również rolę Kierownika Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych.
Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Biznesu Rodzinnego. Członek Zarządu CMT Advisory. Autor oraz recenzent licznych publikacji naukowych oraz prasowych.

Specjalizuje się w dziedzinie transakcji fuzji i przejęć na rynku prywatnym, strategii finansowych oraz nadzoru właścicielskiego. Prowadzi liczne projekty z zakresu pozyskiwania finansowania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Przez kilkanaście lat związany był z bankowością i funduszem typu private equity. Pełni również rolę członka rad nadzorczych w spółkach kapitałowych.

dr Dariusz Zawadka

Doktor nauk o finansach. Kształcił się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także na Harvard University oraz London School of Economics. Adiunkt w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Posiada licencję maklera papierów wartościowych i giełd wraz z uprawnieniami doradztwa inwestycyjnego.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania transakcji fuzji i przejęć, a także w obszarze wyceny spółek i modelowania finansowego.

IBN -logo -RGB-01

prof. dr hab. Feliks Zedler

Profesor zwyczajny prawa. Wybitny ekspert z dziedziny prawa procesowego cywilnego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa egzekucyjnego. Wieloletni kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na WPiA Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie kierownik Katedry Prawa Prywatnego Instytutu SWPS w Poznaniu.

Członek licznych zespołów legislacyjnych, w tym członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, a także jeden z głównych autorów ustawy z dnia 28 lutego 2003 – Prawo upadłościowe i naprawcze. Autor licznych opinii prawnych oraz kilkuset publikacji z dziedziny prawa upadłościowego, egzekucyjnego, procesowego cywilnego oraz rodzinnego, w tym monografii, komentarzy i podręczników